Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

RODO

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. +48-22-574-5001 (IOD – e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl), przetwarza dane osobowe celem wypełnienia zadań wynikających ze złożenia planu lotu i dokonania wymaganych następnie raportów informacji.

Informujemy, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

Archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007 r. Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, należy się zapoznać się pod adresem RODO