Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego www.pansa.pl

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego „www.pansa.pl”
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (dalej: „PAŻP”, „Serwis”) dostępnego pod adresem www.pansa.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności PAŻP jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis internetowy. Usługobiorca, przed rozpoczęciem korzystania z Usług, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej
oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
1.3. Regulamin
niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu pansa.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem […].
1.4. Serwis
serwis internetowy pansa.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.pansa.pl.
1.5. System teleinformatyczny
zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
1.6. Środki komunikacji elektronicznej
rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.7. Umowa
umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
1.8. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”.
1.9. Usługi
usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
1.10. Usługobiorca
osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
1.11. Usługodawca
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.
1.12. UŚUDE
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
2.1.2. zasady korzystania z Serwisu.
2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet;
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
3.2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowymi ryzykami związanymi z wykorzystaniem sieci Internet. Usługodawca nie przewiduje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług, takich jak spam, oprogramowanie typu malware (w tym wirusów komputerowych), oprogramowanie typu spyware, praktyki typu phishing (wykradanie haseł).
3.3. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu minimalizacji ryzyk wskazanych w punkcie 3.3. powyżej.
3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Świadczenie usług polega w szczególności na:
4.1.1. dostarczaniu treści;
4.1.2. dostarczaniu funkcji formularza kontaktowego;
4.1.3. umożliwieniu składania wniosków, ankiet, kwestionariuszy, zamówień;
4.1.4. umożliwieniu zgłaszania formularzy m.in. na okoliczności wykonania lotów bezzałogowych statków powietrznych, planu lotu lub rezerwacji przestrzeni powietrznej;
4.1.5. umożliwieniu zapoznania się z mapami obrazującymi aktualny kształt przestrzeni powietrznej;
4.1.6. stworzeniu licznych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ułatwiających zapoznanie się z treściami zamieszczonymi na stronach Serwisu.
4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące działalności PAŻP, w tym o zarządzaniu bezpieczeństwem w przestrzeni powietrznej, dziennej liczbie obsłużonych operacji lotniczych, czy o zgłaszaniu wykonania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, jak również informacje o usługach PAŻP.
4.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
4.4.1.1. informacje o bieżącej działalności PAŻP, w tym informacje o raportach rocznych składanych przez PAŻP;
4.4.1.2. informacje o strukturze, historii i kierownictwie PAŻP;
4.4.1.3. informacje o usługach PAŻP;
4.4.1.4. informacje o inicjatywach podejmowanych przez PAŻP;
4.4.1.5. informacje o proekologicznych działaniach podejmowanych przez PAŻP;
4.4.1.6. informacje o działaniach poszukiwawczych i ratownictwa lotniczego podejmowanych przez PAŻP;
4.4.1.7. informacje o działaniach związanych ze zgłaszaniem wykonania lotu bezzałogowych statków powietrznych;
4.4.2. funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://www.pansa.pl/kontakt.html,
4.4.3. funkcjonalność obejmująca treści multimedialne (animacje) obrazujące m.in. wnętrze siedziby PAŻP oraz jej otoczenie;
4.4.4. funkcjonalności zawierające treści multimedialne (pliki video), których celem jest promocja działalności PAŻP (również na arenie międzynarodowej) oraz informowanie o projektach, w których PAŻP uczestniczy;
4.4.5. funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji tymczasowej przeszkody lotniczej w rejonie lotniska kontrolowanego, dostępnego pod adresem: https://www.pansa.pl/przeszkody-lotnicze;
4.4.6. funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy złożenie zamówienia dotyczącego publikacji lotniczych, dostępnego pod adresem: https://www.ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm;
4.4.7. funkcjonalności umożliwiające Usługobiorcy zgłoszenie wykonania lotu bezzałogowego statku powietrznego, dostępne pod adresami: https://www.pansa.pl/loty-vlos/ oraz https://www.pansa.pl/loty-bvlos/;
4.4.8. funkcjonalność zawierająca udogodnienia dla niepełnosprawnych Usługobiorców, ułatwiająca zapoznanie się przez ww. Usługobiorców z treściami udostępnionymi w Serwisie;
4.4.9. funkcjonalności umożliwiające Usługobiorcy ocenę działalności PAŻP poprzez wypełnienie ankiet dostępnych w Serwisie pod adresem: https://www.ais.pansa.pl/o-ais/ankiety/, jak również kwestionariuszy dotyczących elementów przestrzeni powietrznej oraz procedur ruchu lotniczego, jak i priorytetów związanych z tymczasowym przydzielaniem przestrzeni powietrznej, dostępnych pod adresem: https://www.pansa.pl/asm1/kwestionariusze/;
4.4.10. funkcjonalność umożliwiająca Usługobiorcy złożenie formularza dotyczącego planu lotu, dostępnego pod adresem: https://aro.pansa.pl/inc/uploads/2020/01/FPL.pdf;
4.4.11. funkcjonalności obejmujące mapy sektorów FIS, umożliwiające Usługobiorcy zapoznanie się z aktualnym kształtem przestrzeni powietrznej, dostępne pod adresem: https://airspace.pansa.pl/;
4.4.12. funkcjonalności umożliwiające Usługobiorcy złożenie formularzy dotyczących rezerwacji przestrzeni powietrznej i sondowania atmosfery oraz zgłaszania pokazów z użyciem światła (w tym: lasery, sztuczne ognie) oraz lotów balonów wypełnionych helem / lampionów, dostępnych pod adresem: https://www.pansa.pl/asm1/formularze-zgloszeniowe/.
4.5. Usługobiorca, podając Dane osobowe dla potrzeb korzystania z Serwisu, oświadcza, że:
4.5.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
4.5.2. nie naruszają one praw osób trzecich;
4.5.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy;
4.5.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu;
5.2.2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu, jednak bez uszczerbku dla praw Usługobiorcy wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w zakresie ochrony konsumentów.
5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
5.4. Treści zamieszczane w Serwisie jak również treści dostarczane przez Usługobiorcę nie mogą mieć charakteru bezprawnego.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezawinionych przez Usługodawcę.
6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności siły wyższej.
6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.6. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w tych odnośnikach/witrynach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Na podstawie art. 13 RODO, Usługodawca informuje, iż:
7.1.1. jest Administratorem Danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych w związku z korzystaniem z danej Usługi;
7.1.2. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl lub telefonicznie pod numer: […];
7.1.3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane:
7.1.3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) – w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewnienia funkcjonalności składanych PAŻP zapytań, przekazywania zapytań Usługobiorcy odpowiednim komórkom PAŻP, realizacji wniosków, zamówień oraz zgłoszeń dokonywanych przez Usługobiorcę, przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy zawartych w kwestionariuszach oraz formularzach umieszczonych na stronach Serwisu oraz ewentualnego kontaktowania się z Usługobiorcą w ramach obsługi technicznej serwisu pansa.pl;
7.1.3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Usługodawcy) – konieczność pozyskiwania informacji o obiektach poruszających się w przestrzeni powietrznej, w celu zapewnienia bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej;
7.1.3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 litera e) RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Usługodawcę), tj.: w celu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, wniosków oraz rezerwacji dotyczących obiektów poruszających się w przestrzeni powietrznej;
7.1.3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes Usługodawcy), tj.: dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Danych osobowych Usługobiorcy);
7.1.4. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do chwili zakończenia świadczenia danej Usługi. W przypadku przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu złożenia przez Usługobiorcę uzasadnionego sprzeciwu.
7.1.5. Usługobiorca ma prawo do:
7.1.5.1. dostępu do swoich Danych osobowych;
7.1.5.2. żądania sprostowania Danych osobowych;
7.1.5.3. żądania usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
7.1.5.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
7.1.5.5. prawo do przenoszenia Danych osobowych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego);
7.1.5.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługobiorcy (punkty 7.1.3.3. oraz 7.1.3.4. powyżej), z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy na tej podstawie, chyba że Usługodawca będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Usługodawcy ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy, lub dane będą Usługodawcy niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7.1.6. wszystkie żądania w zakresie wskazanym w punkcie 7.1.5. powyżej można kierować drogą elektroniczną (adres: inspektorochronydanych@pansa.pl) lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa);
7.1.7. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego Danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
7.2.1. formularz internetowy umożliwiający kontakt z Usługodawcą, dostępny pod adresem: http://www.pansa.pl/kontakt.html: imię, nazwisko, e-mail;
7.2.2. wniosek o uzgodnienie lokalizacji tymczasowej przeszkody lotniczej w rejonie lotniska kontrolowanego, dostępny pod adresem: https://www.pansa.pl/przeszkody-lotnicze: nazwa, adres, e-mail, numer telefonu;
7.2.3. formularz zamówienia dotyczącego publikacji lotniczych: https://www.ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm: imię i nazwisko / nazwa, adres, e-mail, NIP;
7.2.4. formularz zgłoszenia wykonania lotu bezzałogowego statku powietrznego: https://www.pansa.pl/loty-vlos/ oraz https://www.pansa.pl/loty-bvlos/: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu;
7.2.5. kwestionariusz dotyczący elementów przestrzeni powietrznej oraz procedur ruchu lotniczego: oraz kwestionariusz dotyczący priorytetów związanych z tymczasowym przydzielaniem przestrzeni powietrznej: https://www.pansa.pl/asm1/kwestionariusze/: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, numer telefonu;
7.2.6. formularze dotyczące rezerwacji przestrzeni powietrznej i sondowania atmosfery oraz zgłaszania pokazów z użyciem światła (w tym: lasery, sztuczne ognie), lotów balonów wypełnionych helem / lampionów oraz prac lotniczych: https://www.pansa.pl/asm1/formularze-zgloszeniowe/: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu;
7.2.7. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (jeżeli Usługobiorca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (jeżeli Usługobiorca chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą mailową). Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi ew. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.
7.3. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień Serwisu, a także w celach statystycznych.
7.4. Dodatkowo, w ramach Serwisu mogą być gromadzone pliki cookies. Kwestie dotyczące wykorzystywania cookies w ramach Serwisu są uregulowane w Polityce cookies.
7.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określone przepisami z zakresu ochrony Danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
7.6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Realizacja Usług wskazanych w punkcie 4.4.2, 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7., 4.4.9, 4.4.12., możliwa jest po dobrowolnym podaniu Danych i wyrażeniu zgody.
7.7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, w tym dane eksploatacyjne, przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu nie będą przekazywane do podmiotów poza UE ani do organizacji międzynarodowej.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności intelektualnej i przemysłowej.
8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
8.3. Informacje, ilustracje, pliki multimedialne, mapy lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
8.4. Prawa ochronne do znaków towarowych używanych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik, plików multimedialnych oraz map udostępnionych na stronach Serwisu.
8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment rozpoczęcia faktycznego korzystania z Usługi, w tym z usługi o zawartości informacyjnej.
9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi tj.:
9.3.1. w przypadku Usług polegających na składaniu formularzy, wniosków, zamówień, zgłoszeń oraz wypełniania ankiet i kwestionariuszy – z momentem ich przesłania do Usługodawcy;
9.3.2. w przypadku innych niż wymienione w punkcie 9.3.1. Usług – z momentem zaprzestania korzystania z Serwisu.
9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:
9.4.1. powtarzającego się naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;
9.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych;
9.4.3. wykorzystywania Serwisu przez Usługobiorcę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
9.4.4. uporczywego utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu przez Usługobiorcę.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres info@pansa.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej Dane osobowe, o których mowa w punkcie 7.2.7 powyżej.
10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpływu.
10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu […] 2020 roku.
11.2. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy nieodpłatnie udostępni mu treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem punktów 11.4-11.6 poniżej.
11.4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.
11.5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
11.6. W przypadku określonym w punkcie 11.3 Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
11.7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
11.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.