Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (dalej „Administrator” lub „PAŻP”). 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl
 3. Przetwarzaniu mogą podlegać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe: (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), a także dane z plików cookies.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) – w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewnienia funkcjonalności składanych PAŻP zapytań, przekazywania Pani/Pana zapytań odpowiednim komórkom PAŻP oraz ewentualnego kontaktowania się z Panią/Panem w ramach obsługi technicznej serwisu pl;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes PAŻP), tj: – dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz PAŻP (w tym w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentów);
  2. podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz usługi kurierskie na rzecz PAŻP.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów z siedzibą w państwie spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego),
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (punkt 4 b) powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Wszystkie żądania w tym zakresie można kierować drogą elektroniczną (adres: inspektorochronydanych@pansa.pl) lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych pochodzących z plików cookies reguluje Polityka cookies dostępna na stronie […]. Niezależnie od powyższego, podanie danych jest konieczne w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie składane w ramach formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://www.pansa.pl/kontakt. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na ww. zapytanie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.