Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby zgłoszeń wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych

Formularz danych osobowych
Imię i nazwisko:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu:
Zapasowy numer telefonu: (w przypadku lotów BVLOS)

INFORMACJA
Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (dalej „Administrator” lub „PAŻP”). 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl lub telefonicznie pod numer: […]. 
 3. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe: (adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) RODO (obowiązek prawny ciążący na PAŻP) –konieczność pozyskiwania informacji o wykonywaniu lotów bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w celu nadzorowania bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera e) RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez PAŻP) – w celu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS);
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes PAŻP) – na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 miesiąc po wykonaniu lotu bezzałogowego statku powietrznego. W odniesieniu do celów opartych na uzasadnionym interesie PAŻP, dane będą przetwarzane nie dłużej niż do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że wcześniej zostanie złożony skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów z siedzibą w państwie spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (punkt 4 b) oraz c) powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Wszystkie żądania w tym zakresie można kierować drogą elektroniczną (adres: inspektorochronydanych@pansa.pl) lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia na wykonanie lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.