Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Deklaracja dostępności http://aro.demopansa.pl

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://aro.demopansa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich autorem jest inny podmiot / organizacja,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia

 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Karpiński
 • E-mail: mikolaj.karpinski@pansa.pl
 • Telefon: (+48) 22 574 57 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby PAŻP przy ulicy Wieżowej 8 w Warszawie:

 • od Alei Krakowskiej ulicami Na Skraju, Paluch i Wieżową. Uwaga: zjazd z drogi ekspresowej S2 jest możliwy tylko od strony Alei Krakowskiej.
 • autobusem miejskim ZTM linii 124 z przystanku P+R Aleja Krakowska (tzw. „pętla na Okęciu”).

Przystanek docelowy znajduje się obok schroniska dla zwierząt, u zbiegu ulic Paluch i Wieżowej.
Uwaga: jest to przystanek na żądanie – http://ztm.waw.pl

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej znajduje się przy ulicy Wieżowej 8 w Warszawie. Dojazd możliwy jest autobusem 124 (przystanek Schronisko dla zwierząt, oddalony od bramy wjazdowej PAŻP o około 600 metrów) lub własnym transportem. Przy bramie wjazdowej ulokowane są parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do obiektów siedziby PAŻP podlega kontroli i jest możliwy jedynie po okazaniu lub wyrobieniu przepustki po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru przyjścia. Przepustki dla osób fizycznych i przedstawicieli firm i instytucji wystawiane są przez jednostki organizacyjne Agencji.

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to kompleks budynków dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z dedykowanymi miejscami postojowymi i niezbędnymi ułatwieniami na terenie Agencji. Wejścia główne wyposażone są w podjazdy, rampy i bramki przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a wewnątrz budynków znajdują się windy i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia na stronie www.aro.pansa.pl

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie.

Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • odczytywanie zaznaczonego tekstu przez syntezator mowy
 • wersję kontrastową,
 • wersję szarości,
 • wersję z czytelnym fontem
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.